Kallelse till årsmöte i Bergshammars Bygdegårdsförening

Kallelse till årsmöte i Bergshammars Bygdegårdsförening

Onsdag 1 Mars 2023

KL 18.30 i Bygdegården (vid isbanan)

Såväl gamla som nya medlemmar är hjärtligt välkomna.

För rösträtt vid mötet krävs dock medlemskap under 2022 eller att nyinflyttade under året har betalat medlemsavgift innan mötet.

För medlemskap betalar du in till:          

Swishnummer 1236434401 (scanna QR nedan)

Det går även bra att betala via Bankgiro 5380-0595

Meddelande: GATUADRESS och NAMN

Medlemsavgiften för 2023 är:

Familj 200 kr, ensamhushåll 100 kr

För att åtnjuta medlemspriserna (se prislista på baksidan), måste nya medlemmar ha betalat årsavgiften senast den 15/3.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Bergshammars Bygdegårdsförening

Prislista

Du kan hyra bygdegården ALLA dagar i veckan.

Om du ska ha fest kan du hyra bygdegården under ett dygn till en kostnad av 1000 kr för medlem och 2700 kr för icke-medlemmar.

För ett föreningssammanträde el liknande är kostnaden

200 kr för medlem och 400 kr för icke-medlemmar.

En till fyra timmar dagtid kostar 100 kr/tim för medlem och 400 kr/tim för icke-medlemmar.

Vi hyr även ut (hemlån) vårt partytält (2×3 meter), men endast till medlemmar. Kostnad 500 kr per dygn.

Hemlån, om du behöver extra möbler vid något tillfälle:

Bord 20 kr/dygn, stol 10 kr/dygn. Endast till medlemmar.

(Kallelse och information medlemsavgift på andra sidan)

Dagordning för årsmöte 2023-03-01 kl 18.30 i Bergshammars Bygdegård.

 • Mötet öppnas
 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av två justerare
 • Fastställande av röstlängd
 • Godkännande av mötets behöriga utlysande
 • Godkännande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse för år 2022
 • Resultat- och balansräkning för år 2022
 • Revisionsrapport
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Budget och verksamhetsplan för år 2023
 • Fråga om ersättning till styrelsemedlemmar och revisorer
 • Val av styrelseordförande
 • Val av ordinarie styrelseledamöter
 • Val av suppleanter till styrelsen
 • Val av revisorer
 • Val av revisorssuppleanter
 • Val av valberedning
 • Fastställande av medlemsavgift för år 2024
 • Information kring “Nya bygdegården”
 • Förslag från styrelsen eller inkomna framställningar
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande